پیکو پریمیوم | PICO PREMIUM

در ﺳــﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿــﺮ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﻫــﺎی ﺗﺪرﯾﺠــﯽ و ﻣﻮﺛــﺮی در زﻣﯿﻨــﻪ ﻟﯿﺰرﻫــﺎی رﻓــﻊ ﺗﺘــﻮ اﺗﻔــﺎق اﻓﺘــﺎده ﮐــﻪ ﻣﯿــﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸــﯽ را ﺑــﺎﻻ ﺑــﺮده و ﺑﺎﻟﻌﮑــﺲ ﻋــﻮارض ﺟﺎﻧﺒــﯽ ﮐﻤﺘــﺮی را ﺑﺎﻋــﺚ ﺷــﺪه اﺳــﺖ . 

ﻫﻤــﻮاره در رﻓــﻊ ﺗﺘــﻮ ﻣﺪﻧﻈــﺮ ﺑــﻮده ﮐــﻪ در ﻋﯿــﻦ اﯾﻨﮑــﻪ ﻋﻤــﻖ ﻧﻔــﻮذ و رﻓــﻊ ﮐﺎﻣﻠﺘــﺮ ﺗﺘــﻮ اﻧﺠــﺎم  ﮔﯿــﺮد، ﺑــﻪ ﻫﻤــﺎن ﻧﺴــﺒﺖ ﻋــﻮارض ﺟﺎﻧﺒــﯽ و اﺳــﮑﺎرﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟــﯽ را ﮐﺎﻫــﺶ دﻫــﺪ. ﻟﯿﺰرﻫــﺎی ﺑــﺎ ﭘﻬﻨــﺎی ﭘﺎﻟــﺲ Nano second ﺳــﺎﻟﻬﺎی ﻃﻮﻻﻧــﯽ ﻧﻘــﺶ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻮﺛــﺮی در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨــﻪ داﺷــﺘﻪ اﻧــﺪ. ﺑــﻪ ﻣــﺮور ﺑــﺎ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟــﻮژی، ﻟﯿﺰرﻫــﺎی ﺑــﺎ ﭘﻬﻨــﺎی ﭘﺎﻟــﺲ  10 ها برابر کمتر در محدوده pico second  ﺑــﻪ ﻣﺎرﮐــﺖ وارد ﺷــﺪه اﻧــﺪ ،ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﮐﻤــﮏ آﻧﻬــﺎ ﻣﯿﺘــﻮان ﻃﯿــﻒ وﺳــﯿﻌﺘﺮی از اﯾــﻦ ﻣــﻮارد را درﻣﺎن ﮐﺮد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ رﻓﻊ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ای ﮐﻪ ﺑﻪ درﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

دستگاه Pico premium، سیستم لیزر (Nd:YAG 532 و 1064 نانومتر) با قابلیت ساطع کردن طول موج 595 و 660 نانومتر و قابلیت اتصال هندپیس فرکشنال، برای انجام مقاصد مختلف زیبایی و درمانی با حداکثر اثربخشی و ایمنی طراحی گردیده است. 

Medical CE

FDA Approved

امتیازات ویژه دستگاه PICO PREMIUM

.Peak power بالا (قابلیت کار کردن روی همه انواع تتو) 
.عملکرد Stable و حداقل میزان درد و ناراحتی 
 . برنامه های درمانی بصورت smart protocol
. حداقل احتمال عوارض جانبی
. درمان سریع در مدت کوتاه
. کوتاهترین پهنای پالس موجود در مارکت با میزان 350 پیکوثانیه

اندیکاسیون های درمانی Pico Premium

* رﻓﻊ ﺗﺘﻮ ﺑﺎ ﻫﺮ رﻧﮓ و ﻋﻤﻖ و اﻧﺪازه . 

*رﻓﻊ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ 

* رﻓﻊ آﮐﻨﻪ 

*درﻣﺎن ﺿﺎﯾﻌﺎت ﻫﯿﭙﺮﭘﯿﮕﻤﺎﻧﺘﻪ، ﮐﮏ و ﻣﮏ و ﻣﻼﺳﻤﺎ و …

*درمان blue nevus  و nevus of ota

*درمان speckled nevus

*درمان لنتیگو و  café au lait

 

مشخصات PICO PREMIUM

 

کمپانی سازنده

I.D.S

نام این شرکت از کلمات innovation delight satisfaction به معنی خلاقیت،رضایتمندی و شوق گرفته شده است. کمپانی IDS  با بیش از 30 سال سابقه جزو برترین تولیدکننده های لیزر Co2 Fractional مدل آنجلا، RF جوانسازی DeAge در دنیاست. این کمپانی محصول کشور کره جنوبی و متخصص در تولید لیزرهای چندگانه ست که می توانند از درمان های جراحی و زیبایی یا جراحی و دندانپزشکی به طور همزمان استفاده کنند.

نمایندگی انحصاری برترین شرکت های پزشکی دنیا

محصولات مشابه

گواهی ها

کیو تن پریمیوم | Q10 premium
ce
down
کیو تن پریمیوم | Q10 premium
separator

کیو تن پریمیوم | Q10 premium

این لیزر با طول موج 1064 نانومتر به صورت Q-switched و long pulse و نیز با قابلیـــت تبدیل این طول موج به 532 نانومتر جهت درمان ضایعات عروقی و برخــــی...

استعلام قیمت

جهت اخذ مشاوره و یا لیست قیمت های دستگاه های اشکان اطالاعات زیر را پر کنید و در زمان مشخص شده با شما تماس حاصل خواهیم کرد

حوزه کاری
بازه زمانی تماس
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .