دسته بندی
کشور سازنده
country

گواهی ها

FDA-icon
ce
down
PICO-PREMIUM-index
separator

پیکو پریمیوم | PICO PREMIUM

معرفی امتیازات درمان مشخصات کمپانی در ﺳــﺎل‌های اﺧﯿــﺮ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ‌ﻫــﺎی ﺗﺪرﯾﺠــﯽ و ﻣﻮﺛــﺮی در زﻣﯿﻨــﻪ ﻟﯿﺰرﻫــﺎی رﻓــﻊ ﺗﺘــﻮ اﺗﻔــﺎق اﻓﺘــﺎده ﮐــﻪ ﻣﯿــﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸــﯽ را ﺑــﺎﻻ ﺑــﺮده و ﺑﺎﻟﻌﮑــﺲ ﻋــﻮارض ﺟﺎﻧﺒــﯽ ﮐﻤﺘــﺮی...

گواهی ها

FDA-icon
ce
down
q10-index
separator

کیوتن | Q10

معرفی درمان مشخصات کمپانی این لیزر با طول موج 1064 نانومتر به صورت Q-switched و نیز با قابلیـــت تبدیل این طول موج به 532 نانومتر جهت درمان ضایعات عروقی و...

رفع تتو

تجهیزات پزشکی رفع تتو

تجهیزات پزشکی پیشرفته ای برای رفع تتو تولید و اختراع شده اند، ایده پزشکی اشکان، با تعهد به رسالت خود، برترین تکنولوژی‌های این حوزه را برای درمان در اختیار پزشکان و متخصصین گذاشته است.

PICO PREMIUM

دستگاه Pico premium، سیستم لیزر (Nd:YAG 532 و 1064 نانومتر) با قابلیت ساطع کردن طول موج 595 و 660 نانومتر و قابلیت اتصال هندپیس فرکشنال، برای رفع tattoo و مقاصد مختلف زیبایی و درمانی با حداکثر اثربخشی و ایمنی طراحی گردیده است.

Q10 premium

این لیزر با طول موج 1064 نانومتر به صورت Q-switched و long pulse و نیز با قابلیـــت تبدیل این طول موج به 532 نانومتر جهت درمان ضایعات عروقی و برخــــی ضایعات پیگمانته و از بین بـردن کروموفورهـای خارجـی مانند جوهر انواع tattoo به کار می‌رود.

فیلتر محصولات
country