رفع تتو

گواهی ها

FDA-icon
ce
down
PICO-PREMIUM-index
separator

پیکو پریمیوم | PICO PREMIUM

معرفی امتیازات درمان مشخصات کمپانی در ﺳــﺎل‌های اﺧﯿــﺮ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ‌ﻫــﺎی ﺗﺪرﯾﺠــﯽ و ﻣﻮﺛــﺮی در زﻣﯿﻨــﻪ ﻟﯿﺰرﻫــﺎی رﻓــﻊ ﺗﺘــﻮ اﺗﻔــﺎق اﻓﺘــﺎده ﮐــﻪ ﻣﯿــﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸــﯽ...

گواهی ها

FDA-icon
ce
down
دستگاه کیو تن / کیوتن / کیو۱۰ Q10
separator

کیوتن | Q10

معرفی درمان مشخصات کمپانی این لیزر با طول موج 1064 نانومتر به صورت Q-switched و نیز با قابلیـــت تبدیل این طول موج...

دستگاه رفع تتو و تجهیزات پزشکی رفع انواع تتو

دستگاه رفع تتو و تجهیزات پزشکی پیشرفته ای برای رفع تتو تولید و اختراع شده اند، ایده پزشکی اشکان، با تعهد به رسالت خود، برترین تکنولوژی‌های این حوزه را برای درمان در اختیار پزشکان و متخصصین گذاشته است.

دستگاه رفع تتو PICO PREMIUM

دستگاه Pico premium، سیستم لیزر (Nd:YAG 532 و 1064 نانومتر) با قابلیت ساطع کردن طول موج 595 و 660 نانومتر و قابلیت اتصال هندپیس فرکشنال، برای رفع tattoo و مقاصد مختلف زیبایی و درمانی با حداکثر اثربخشی و ایمنی طراحی گردیده است.

در ﺳــﺎل‌های اﺧﯿــﺮ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ‌ﻫــﺎی ﺗﺪرﯾﺠــﯽ و ﻣﻮﺛــﺮی در زﻣﯿﻨــﻪ ﻟﯿﺰرﻫــﺎی رﻓــﻊ ﺗﺘــﻮ اﺗﻔــﺎق اﻓﺘــﺎده ﮐــﻪ ﻣﯿــﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸــﯽ را ﺑــﺎﻻ ﺑــﺮده و ﺑﺎﻟﻌﮑــﺲ ﻋــﻮارض ﺟﺎﻧﺒــﯽ ﮐﻤﺘــﺮی را ﺑﺎﻋــﺚ ﺷــﺪه اﺳــﺖ.

ﻫﻤــﻮاره در رﻓــﻊ ﺗﺘــﻮ ﻣﺪﻧﻈــﺮ ﺑــﻮده ﮐــﻪ در ﻋﯿــﻦ اﯾﻨﮑــﻪ ﻋﻤــﻖ ﻧﻔــﻮذ و رﻓــﻊ ﮐﺎﻣﻠﺘــﺮ ﺗﺘــﻮ اﻧﺠــﺎم  ﮔﯿــﺮد، ﺑــﻪ ﻫﻤــﺎن ﻧﺴــﺒﺖ ﻋــﻮارض ﺟﺎﻧﺒــﯽ و اﺳــﮑﺎرﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟــﯽ را ﮐﺎﻫــﺶ دﻫــﺪ. ﻟﯿﺰرﻫــﺎی ﺑــﺎ ﭘﻬﻨــﺎی ﭘﺎﻟــﺲ Nano second ﺳــﺎل‌های ﻃﻮﻻﻧــﯽ ﻧﻘــﺶ ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻮﺛــﺮی در اﯾــﻦ زﻣﯿﻨــﻪ داﺷــﺘﻪ‌اﻧــﺪ. ﺑــﻪ ﻣــﺮور ﺑــﺎ ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟــﻮژی، ﻟﯿﺰرﻫــﺎی ﺑــﺎ ﭘﻬﻨــﺎی ﭘﺎﻟــﺲ  10 ها برابر کمتر در محدوده pico second ﺑــﻪ ﻣﺎرﮐــﺖ وارد ﺷــﺪه اﻧــﺪ ،ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﮐﻤــﮏ آن‌هــﺎ می‌ﺘــﻮان ﻃﯿــﻒ وﺳــﯿﻌﺘﺮی از اﯾــﻦ ﻣــﻮارد را درﻣﺎن ﮐﺮد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ رﻓﻊ ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه‌ای ﮐﻪ ﺑﻪ درﻣﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻤﯽ‌دﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

اندیکاسیون‌های درمانی Pico Premium

  • رﻓﻊ ﺗﺘﻮ ﺑﺎ ﻫﺮ رﻧﮓ و ﻋﻤﻖ و اﻧﺪازه.
  • رﻓﻊ ﭼﯿﻦ و ﭼﺮوک ﻫﺎی ﻇﺮﯾﻒ
  • رﻓﻊ آﮐﻨﻪ

دستگاه رفع تتو Q10 premium

این لیزر با طول موج 1064 نانومتر به صورت Q-switched و long pulse و نیز با قابلیـــت تبدیل این طول موج به 532 نانومتر جهت درمان ضایعات عروقی و برخــــی ضایعات پیگمانته و از بین بـردن کروموفورهـای خارجـی مانند جوهر انواع tattoo به کار می‌رود.

  • تکنولـوژی Flat TOP-Hat Beam Profile جهـت انتقال ثابت و یکنواخت.
  • دارای هندپیس فرکشنال در طول موج 1064 نانومتر (Optional)
  • دارای هندپیــس Dye در طــول مــوج 585 و 650 نانومتــر (Optional)
  • جهـت درمـان ضایعـات عروقـی و ضایعـات پیگمانته سطحی
فیلتر محصولات
country