قدرت بیشتر – امکانات بیشتر

لیزر نوولاس | NUVOLAS

دستگاه نوولاس ساخت کمپانی A.R.C و محصول کشور آلمان است. توسعه، فروش و تولید زیر یک سقف در آلمان انجام می شود. کمپانی  ;A.R.C.یکی از قوی ترین شرکت های تولید کننده لیزر در جهان است.. این تکنولوژی لیزری به طور ویژه برای درمان در کلینیک طراحی شده است. توان خروجی پایدار و پشتیبانی دستگاه نوولاس از تمام فیبرهای 300/400 یا 600 میکرومتر سطح بالایی از انعطاف پذیری و تطبیق پذیری را به پزشک ارائه می دهد.

پلـت فـرم لیـزری Nuvolas از لحـاظ عملکـردی یـک دسـتگاه چند کاربری محسوب می شود. بـا قابلیـت اتصال و سـاپورت فیبر هـای 300 ، 400 و 600 میکرون مـی توانـد انـواع درمـان هـای مرتبـط بـا تخصـص هـای جراحـی و پوستی را ارائه دهد. صفحــه نمایــش رنگــی بــا شــفافیت و کیفیــت بــالا و اتصــال فایبرها به صورت Play & Plug کار با این دسـتگاه را بسـیار سـاده می سازد. در عیــن اینکــه طــول مــوج 514 نانومتــر بســیار مناســب بــرای Coagulation عروقــی مــی باشــد، ایــن دســتگاه بــا تــوان خروجـی بـالا و ثابـت 8وات، ایمنـی و اسـتانداردهای لازم بـرای یک جراحــی یــا درمــان هــای درماتولوژیــک بــدون عارضــه را فراهــم می سازد.

تکنولوژی لیــزر Nuvolas چــه از لحــاظ طراحــی و عملکـردی نسـبت بـه دسـتگاه هـای رقیـب خـود بسـیار متمایـز اســت. وزن و ســایز کــم ایــن دســتگاه ایــن ســطح از انعطــاف پذیــری را فراهــم نمــوده اســت کــه قابــلیت کاربــری در اتــاق هــای عمــل، کلینیــک هــا و مطــب هــایی بــا فضــای محــدود را داشته باش.

Medical CE

قدرت بیشتر – امکانات بیشتر ، این تفاوت نوولاس است

تکنولوژی لیزر Nuvolas

طول موج 514 نانومتر در لیزر نوولاس، به خوبی توسط آب و رنگدانه ها جذب می شود و امکان برش یا تبخیر بافت را به خوبی فراهم می کند.

Nuvolas توان فوق العاده 8 وات را در خروجی  خود ارائه می دهد که آن را به یکی از قوی ترین لیزرها برای درمان های پزشکی تبدیل می کند. لیزر نوولاس قدرتی بیشتر از آنچه برای درمان های مختلف لازم است را تضمین می کند.

پلـت فـرم لیـزری Nuvolas را از لحـاظ عملکـردی دسـتگاهی با کاربردهای مختلف بحساب می آورد. این دستگاه با قابلیـت اتصال و سـاپورت فیبر هـای 300 ، 400 و 600 میکرون مـی توانـد انـواع درمـان هـای مرتبـط بـا تخصـص هـای جراحـی و پوستی را ارائه دهد. صفحــه نمایــش رنگــی بــا شــفافیت و کیفیــت بــالا و اتصــال فایبرها به صورت Play & Plug کار با این دسـتگاه را بسـیار سـاده می سازد.

جراحی عروق با Nuvolas 

طــول مــوج 514 نانومتــر بــرای Coagulation عروقــی بســیار مناســب است، ایــن دســتگاه بــا تــوان خروجـی بـالا و ثابـت 8 وات ایمنـی و اسـتانداردهای لازم بـرای یک جراحــی یــا درمــان هــای درماتولوژیــک بــدون عارضــه را فراهــم می سازد.

 جراحی گوش، حلق و بینی (ENT) با Nuvolas 

دستگاه لیزر نوولاس با طول موج ۵۱۴ نانومتر و قدرت ۸ وات است. در ایـن طـول مـوج جـذب در اکسـی هموگلوبیـن و ملانیـن و ایجـاد حـرارت تخریبـی بـه خوبـی صـورت مـی گیـرد. عمــق نفــوذ کــم، ایــن لیــزر را جهــت از بیــن بــردن ضایعــات عروقـی و رنگدانـه ای سـطحی بـدون آسـیب بـه بافت هـای عمقـی مناســب ســاخته اســت. درمــان بیمــار در ایــن روش ســریع، بــا کمترین درد وعارضه و همراه با بهبودی سریع تر خواهد بود.

 دسـتگاه لیزر نوولاس بـا اسـتفاده از تکنولـوژی لیــزر KTP ســاخت آلمــان و اســتفاده از فیبرهــای نــوری بــا قطرهای ۳۰۰ ، ۴۰۰ و ۶۰۰ میکرون کار بر روی ضایعات مختلف پوستی را بسیار آسان نموده است.

امتیازات دستگاه Nuvolas 

 • توان خروجی 8وات
 • وزن سبک 23کیلوگرم
 • امکان جدا کردن صفحه نمایش دستگاه
 •  کاربری و تنظیمات ساده و متعدد
 •  هندپیس های متعدد برای کارهای درماتولوژیک و جراحی .
 •  تنظیمــات پالــس هــای کوتــاه کــه بــا حداقــل احســاس درد و ناراحتی برای بیمار همراه است
 • مجهز بهWound Healing Option
 • اکسســوری هــای متعــدد و قابلیــت اتصــال فایبرهــای متعــدد برای انواع درمان های پوستی و جراحی

کاربردهای درمانی تخصصی Nuvolas در جراحی عروق

 •  درمان انـواع ضایعـات عروقـی سـطحی از قبیـل تلانژکتـازی و کوپـروز، همانژیوم، آنژیوم های لب
 •  خال Spider و Flammus
 • آنژیو فیبرم
 •  هیدرادنوم
 •  زانتالاسما
 • لک های wine-P

کاربردهای درمانی تخصصیNuvolas در ENT

 •  خارج کردن کلستئاتوم
 • جراحی های گوش داخلی و  Stapes
 • جراحی برای پروتز های Stapes   
 • پاراسنتز و میرنگوتومی
 • پاپیلاماتوز (درمان موارد سرپایی)
 • پولیپکتومی لیگامانهای صوتی
 • جراحی فولدهای صوتی
 •  خارج کردن دیسپلازی ها
 • کوآگولاسیون همانژیم ها و اکتازی ها
 •  درمان کنسرهای گلوت در مراحل ابتدایی

کمپانی سازنده

 A.R.C LASER

کمپانی A.R.C با بیش از 35 سال سابقه تولید کننده لیزرهای Co2، دایود، KTP است و بصورت تخصصی در زمینه جراحی، ENT و اندووسکولار و درماتولوژی فعالیت دارد.

این کمپانی متخصص در توسعه و تولید تکنولوژی های لیزر پزشکی است که در سال ۱۹۷۸ در آلمان تأسیس شد و اولین لیزر Nd:YAG برای جراحی آب مروارید توسط این کمپانی آلمانی تولید شد که نقطه عطفی در چشم پزشکی بشمار می رود.

استعلام قیمت

جهت اخذ مشاوره و یا لیست قیمت های دستگاه های اشکان اطالاعات زیر را پر کنید و در زمان مشخص شده با شما تماس حاصل خواهیم کرد

حوزه کاری
بازه زمانی تماس
این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .