ترمیم نه ، از نوع خلق کنید

دافنه

تکنولوژی Regenerative برای بیماری های ولوواژینال 

ﺳﯿﺴـﺘﻢ Dafne ﺳـﺎﺧﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧـﯽ Novavision اﯾﺘﺎﻟﯿـﺎ ، ﭘﺎﺳـﺦ ﻃﺒﯿﻌــﯽ ﺑــﺪن را ﺑــﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ ﺑــﺎ ﺑﺴــﯿﺎری از ﻣﺸــﮑﻼت و ﻋﻼﺋــﻢ آزاردﻫﻨﺪه ووﻟﻮوواژﯾﻨﺎل ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳـﯿﻨﺮژی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺗﺤﺮﯾﮏ زﯾﺴـﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻮر (LED) و ﺗﺤﺮﯾﮏ زﯾﺴﺘﯽ ﺑـﺎ ﺟﺮﯾـﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ Dafne) current) micro را ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳــﺘﮕﺎه ﺿــﺮوری ﺑــﺮای درﻣــﺎن ﺗﮑﻤﯿﻠــﯽ ﭘــﺲ ازﻟﯿﺰرﺗﺮاﭘــﯽ ﺿﺎﯾﻌﺎت و ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻒ ﻟﮕﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ . اﻧـﺮژی ﻏﯿـﺮ ﺣﺮارﺗـﯽ ﻧﺎﺷـﯽ از ﺗﺤﺮﯾـﮏ زﯾﺴـﺘﯽ ﯾـﺎBiostimulation ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿــﮏ ﺳــﻠﻮﻟﻬﺎ را اﻓﺰاﯾــﺶ ﻣــﯽ دﻫــﺪ. ﺿﻤــﻦ اﯾﻨﮑـﻪ microcurrent ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾـﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻼژن و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﻓﺘــﯽ ﭘــﺲ ازدرﻣــﺎن ﺑــﺎ ﻟﯿــﺰر ﻣــﯽ ﮔــﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺗﺤﺮﯾــﮏ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑــﯽ ﺑﺎﻋــﺚ واﮐﻨــﺶ ﭘﺮوﺳــﻪ ﻫــﺎی ﻧﻮروﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾــﮑﺎل ﻣــﯽﮔﺮدد.

تکنولوژی های دستگاه دافنه

درمانی مؤثرتر و راحت تر، همراه با تکنولوژی‌های بسیار تخصصی و غیرتهاجمی

|
Two-phase compensated stimulation
|
Elettrobio stimolation
|
Interferential sine wave electrostimulation
|
Photobio Stimulation
|
Elettro poration

ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ﻫـﺎی ذﮐـﺮ ﺷـﺪه در ﺳﯿﺴـﺘﻢ Dafne آن را ﺗﺒﺪﯾـﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ دﺳــﺘﮕﺎه ﮐﺎﻣــﻞ ﺟﻬــﺖ درﻣــﺎن ﻣﺸــﮑﻼت وﻟﻮو واژﯾﻨــﺎل و ﮐــﻒ ﻟﮕـﻦ ، ﻣﻘﺎوﻣـﺖ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻋﻔﻮﻧت ها و ﺑﺎزﺗﻮاﻧـﯽ ﭘـﺲ از ﺣﺎﻣﻠﮕـﯽ و ﺟﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .

تکنولوژی الکترو استیمولیشن- ELECTROSTIMULATION

درمان با تحریک الکتریکی (ES) شامل استفاده از جریان الکتریکی برای استفاده درمانی است. بسته به برنامه انتخاب شده، اثرات خاصی روی بافت ها ایجاد می شود، یعنی روی ساختارهای تحریک پذیر (اعصاب و ماهیچه ها).

INTERFERENTIAL SINE WAVE ELECTROSTIMULATION

ﺗﺤﺮﯾــﮏ ﻧﺎﺷــﯽ از ﺗﺪاﺧـﻞ دو ﻣـﻮج ﺳﯿﻨﻮﺳـﯽ ﺑـﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧـﺲ ﻫـﺎی ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ اﺛــﺮ ﺗﺠﻤﻌــﯽ  اﯾــﻦ دو ﻣــﻮج روی ﻋﻀﻠــﻪ و اﻧﻘﺒــﺎض ﻋﻀﻼﻧــﯽ ﻣــﯽ ﮔﺮدد.ﺗﺤﺮﯾــﮏ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑــﯽ ﺑــﺎ اﯾــﻦ ﺷــﯿﻮه ﺑﺎﻋــﺚ ﺗﺤﺮﯾــﮏ ﻗــﻮی ﻋﻀﻼت ﺑﺨﺼﻮص ﻋﻀﻼت ﮐﻒ ﻟﮕﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

stimulation compensated Two-phase – ﺗﺤﺮﯾﮏ دوﻓﺎزی

Defne به کمک اﯾﻤﭙﺎﻟــﺲﻫــﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑــﯽ ﺑــﺎ وﻟﺘﺎژﻫــﺎی ﭘﺎﻳیــﻦ ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺨﻔﯿـﻒ دردﻫـﺎی ﻟﻨﮕـﯽ ﻣـﯽﮔـﺮدد ﮐـﻪ در ﺣﺎﻟـﺖ ﻋـﺎدی ﺑـﻪ درﻣــﺎن ﭘﺎﺳــﺦ ﻧﻤــﯽ دﻫﻨــﺪ. (tens) اﯾــﻦ ﻣــﺪل ﺟﺮﯾــﺎن ﺑﺎﻋــﺚ reset ﺷـﺪن ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺣﺴـﯽ درد و ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻧﻮروﭘﭙﺘﯿﺪﻫـﺎی ﺧـﺎص و ﻧـﻮروﻣﺪﯾﺎﺗﻮرﻫـﺎ ﺟﻬـﺖ اﯾﺠـﺎد اﺛـﺮ آﻧﺎﻟـﮋزی در اﯾـﻦ ﻧﺎﺣﯿـﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ELETTROBIOSTIMULATION – ﺗﺤﺮﯾﮏ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ زﯾﺴـﺘﯽ

اﻟﮑﺘﺮوﺗﺮاﭘﯽ Dafne ﯾــﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟــﻮژی ﺧــﺎص و ﺟﺪﯾــﺪ ﺑــﺮای ﺗﺤﺮﯾــﮏ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑــﯽ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧـﺎم microcurrent ﯾـﺎ mens ﻣﻌـﺮوف اﺳـﺖ. ﺟﺮﯾﺎﻧﻬـﺎی ﺑـﺎ ﺷـﺪت ﭘﺎﻴﻳـﻦ در ﺣـﺪ ﻣﯿﮑﺮوآﻣﭙـﺮ و زﯾﺮﺳـﻄﺢ آﺳـﺘﺎﻧﻪ ﺣﺴـﯽ ﺑﯿﻤـﺎر ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺨﺺ اﺣﺴـﺎس ﻧﻤـﯽ ﺷـﻮﻧﺪ. اﻣﺘﯿـﺎزات اﯾـﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژی ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺎزﺳـﺎزی ﺑﺎﻓﺘـﯽ و ﺗﺤﺮﯾـﮏ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻼژن ﻣـﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺤﺮﯾﮏ  اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﻮری – Photobiostimulation

LED ﻫــﺎ ﺑﺎﻋــﺚ اﻓﺰاﯾــﺶ فعالیت های ﺳــﻠﻮﻟﯽ در ﺟﻬــﺖ ﺑﺎزﺳــﺎزی ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ. اﻧــﺮژی ﻏﯿــﺮ ﺣﺮارﺗــﯽ ﻧﺎﺷــﯽ از ﻣﻨﺒــﻊ ﻧــﻮری ﺑﺎﻋــﺚ ﺗﺤﺮﯾــﮏ ﭘﺮوﺳـﻪ ﻫـﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾـﮏ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑـﺪن ﻣﯽ ﮔـﺮدد. اﻧـﺮژی LED به کمک ﻓﻮﺗﻮرﺳـﭙﺘﻮرﻫﺎی ﺑـﺪن ﺟـﺬب ﻣـﯽ ﺷـﻮد و ﺑﺎﻋـﺚ اﻓﺰاﯾـﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﻫــﺎی ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿــﮏ ﺳــﻠﻮﻟﻬﺎ ﻣــﯽ ﮔــﺮدد . ﺗﻮﻟﯿــﺪ ATPاﻓﺰاﯾــﺶ ﻣــﯽ ﯾﺎﺑــﺪ  و ﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ ﻃــﻮل ﻣــﻮج ﺗﺎﺑــﺶ ﺷــﺪه اﺛــﺮات ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾــﮏ ﻣﺘﻌﺪدی روی ﺑﺎﻓﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﺗﺤﺮﯾﮏ  اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻧﻮری – Photobiostimulation

ایمنی درمان ها در همه محصولات نواکلینیکال از جمله دافنه اولویت دارد و سطح راحتی درمان های انجام شده توسط اپراتور را افزایش می دهد. به بیمار یک دستبند  Biofeedback داده می شود که به بیمار امکان می دهد کنترل کاملی بر عملکرد دستگاه داشته باشد و در نتیجهﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺻـﻮرت اﯾﺠـﺎد ﻣﺸـﮑﻞ ﯾـﺎ اﺣﺴـﺎس ﻧﺎراﺣﺘـﯽ ﺟﺮﯾﺎن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

مزایای دستگاه دافنه

مزایای دستگاه دافنه

* بدون نیاز به بستری یا طی دوره نقاهت
درمانهای DQRF هیچ نیازی به طی دوره نقاهت یا تغییر فعالیت های روزمره ندارند.

* جلسات با زمان بسیار کوتاه – lunch break
جلسات درمانی بسیار کوتاه با اثرات درمانی قابل مشاهده برای بیمار

* درﻣـﺎن ﺑـﺪون درد
ﭘﺮوﺳـﻪ درﻣﺎﻧـﯽ ﺑـﺪون درد ﺑﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮاﺣﺴـﺎس راﺣﺘــﯽ ﺑــﺪون ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ ﺑــﯽ ﺣﺴــﯽ ﻣﻮﺿﻌــﯽ ﯾــﺎ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺧﻨــﮏ ﮐﻨﻨﺪه

* Biofeedback
دﺳـﺘﺒﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑـﯽ ﻣﺨﺼـﻮص ﮐـﻪ ﺑﯿﻤﺎر در ﺻـﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ اﺣﺴـﺎس ﻧﺎراﺣﺘـﯽ ، ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ ﻓﺸـﺎر ﯾـﮏ دﮐﻤـﻪ درﻣﺎن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ

* اشغال فضای کم در مطب
اﯾــﻦ دﺳــﺘﮕﺎه ﺑــﻪ ﮔﻮﻧــﻪ ای ﻃﺮاﺣــﯽ ﺷــﺪه ﮐــﻪ ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ ﺣﺪاﻗــﻞ ﻓﻀــﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑــﯽ  دارد  و در دو ورژن اﺳــﺘﻨﺪ ﭼﺮﺧــﺪار  و benchtype ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

* درمان خودکار
Dafne ﻣﺠﻬــﺰ ﺑــﻪ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺧــﻮدﮐﺎر ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰی ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﭘﺰﺷـﮏ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽـﻪ ﭘﺰﺷـﮑﯽ ﻓـﺮد ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺮﯾـﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﻣﺎﻧـﯽ را اﻧﺘﺨـﺎب و ﺳـﭙﺲ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧـﻮدﮐﺎر و ﻣﺴـﺘﻘﻞ، درﻣـﺎن را اﻋﻤـﺎلﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

هندپیس های دستگاه دافنه

Vaginal Tip

ﺗﯿـﭗ واژﯾﻨـﺎل اﺧﺘﺼﺎﺻـﯽ ﻫـﺮ ﻓـﺮد، ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه از ﭘﻼﺳـﺘﯿﮏ ﻣﺨﺼﻮص compatible bio ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ رﯾﺴﮏ اﻧﺘﻘــﺎل ﻋﻔﻮﻧــﺖ ﺑﯿــﻦ ﺑﯿﻤــﺎران ﻣــﯽ ﮔــﺮدد. ﻣﺠﻬــﺰ ﺑــﻪ ٤ رﯾﻨــﮓ روﮐـﺶ ﻃـﻼ ﮐـﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿـﺖ ﻫﺪاﯾـﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ ﺑﻬﺘـﺮ را دارا ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﺿﻤــﻦ اﯾﻨﮑــﻪ اﯾــﻦ ﻣــﺎده ﻫﯿﭙﻮآﻟــﺮژن اﺳــﺖ و ﺑﺎﻋــﺚ اﯾﺠــﺎد آﻟﺮژی ﺑﺎﻓﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺮدد.

Vaginal handle

ﻫﻨﺪﭘﯿــﺲ داﺧــﻞ واژﯾﻨــﺎل ﺑــﺎ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬــﺎی ﺗﺤﺮﯾــﮏ ﮐﻨﻨــﺪه اﯾﺰوﻟــﻪ *٤ اﻟﮑﺘــﺮود* و LED ﺑــﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿــﺖ ﺳــﺎﻃﻊ ﮐــﺮدن ﺳــﻪ ﻃــﻮل ﻣــﻮج ﻣﺨﺘﻠﻒ(ﻗﺮﻣﺰ،ﻣــﺎدون ﻗﺮﻣــﺰ وآﺑــﯽ) و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ٤ رﯾﻨﮓ platedgold ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ـﻮر آﺑـ ٠٢٤ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘـ
 ﻧـﻮر آﺑﯽ اﺛـﺮ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑـﯽ و ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾـﺎل ﺑﺮویﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺧﺎرﺟﯽ دارد

ﻧـﻮر ﻗﺮﻣـﺰ ٠٣٦ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘـﺮ
ﻧـﻮر ﻗﺮﻣـﺰ وﻟﻮو واژﯾﻨـﺎل را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑـﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﺎزﺳـﺎزی ﺑﺨـﺶ ﻫـﺎی آﺳـﯿﺐ دﯾـﺪه ﻣـﯽ ﻧﻤﺎﯾـﺪ  ﺟﺮﯾـﺎن ﺧـﻮن را اﻓﺰاﯾــﺶ ﻣــﯽ دﻫــﺪ و foxygenation ﺑﺎﻓﺘﻬــﺎی اﭘــﯽﺗﻠﯿﺎل را ﺑﺎﻻ ﺑﺮده

ﻧـﻮر ﻣـﺎدون ﻗﺮﻣﺰ ٠٧٨ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ
ﻧﻮر ﻣﺎدون ﻗﺮﻣـﺰ infrared near اﺛﺮ ﺿــﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑــﯽ و ﺗﺤﺮﯾــﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬــﺎی ﺑﺎزﺳــﺎزی ﺑﺎﻓﺘــﯽ دارد ﮐــﻪ ﺑﻌﻨــﻮان درﻣــﺎن ﺗﮑﻤﯿﻠــﯽ ﭘــﺲ از ﻟﯿــﺰر ﺑــﮑﺎر ﻣــﯽ رود و ﺑﺎﻋــﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﺣﺴﺎس درد در ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻟﮕﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد

درمان بیماری های بانوان با دافنه

. درمان اختلالات ولوو واژینال

.درمان بی اختیاری ادراری

. برطرف کردن درد هنگام مقاربت-واژینیسموس

.ترمیم زخمهای پس از جراحی- post-laser

. عفونتهای ولوو واژینال

. بازتوانی و بهبود وضعیت عضلات کف لگن

DAFNE-8-web

چرا  دافنه برای پزشکان مناسب است؟

__ پروتکل های درمانی ساده و موثر
فن آوری های اختصاصی Novavision سهولت استفاده را تضمین می کند.

__ بدون پراکندگی انرژی
به لطف فناوری های تعبیه شده در دستگاه، ناحیه مورد نظر را می توان با پراکندگی انرژی کمتری روی بافت هایی که در درمان درگیر نیستند، درمان کرد.

__ ایمنی پزشک و بیمار
Dafne از بیمار و همچنین اپراتور محافظت می کند که می تواند درمان را در طول روز بدون محدودیت زمانی و کاملاً ایمن انجام دهد.

__ آموزش حین استفاده از دستگاه
Novavision مطالب آموزشی به روز رسانی مداوم، پشتیبانی چند رسانه ای در مورد نحوه استفاده صحیح از تجهیزات و آموزش مداوم با متخصصان با تجربه در این زمینه را ارائه می دهد.

__ پشتیبانی ۲۴ ساعته کمپانی به لطف تکنولوژی IoMT™
به لطف فناوری IoMT™، هر دستگاه مستقیماً به شرکت مادر متصل است و به تیم Novavision امکان می دهد پشتیبانی از راه دور را در زمان واقعی ارائه دهد.

چرا درمان دافنه برای بیماران مفید است؟

__ درمان راحت بدون دوره نقاهت
با Dafne درمان بدون دوران نقاهت را تجربه کنبد، به این معنی که هیچ تغییری در برنامه ریزی روزانه فرد ایجاد نمی‌شود.

__نتایج فوری و قابل مشاهده
جلسات کوتاهی که می توان به راحتی برنامه ریزی کرد، هم نیازهای بیمار و هم اپراتور را برآورده می کند و نتایج قابل درک فوری را ارائه می دهد.

__ درمان بدون درد
به لطف روش های بدون درد و در آسایش کامل بیمار، نیازی به بیهوشی نیست. علاوه بر این، به لطف سیستم Bio-Feedback، کاربر کنترل کاملی بر درمان دارد.

__ درمان غیرجراحی
فناوری Regenerative که بازسازی سلولی را بدون آسیب رساندن به نواحی تحت درمان تحریک می کند.

__  جلسات درمانی بسیار کوتاه
جلسات درمانی 10 الی 20 دقیقه ای با اثرات درمانی قابل ملاحظه در هر جلسه

کمپانی سازنده

کمپانی Novavision دارای بیش از 30 سال سابقه در زمینه تکنولوژی های لیزر و رادیوفرکانسی در بخش جوانسازی، لاغری و زنان است. این کمپانی محصول کشور ایتالیاست.